Difacto

Begeleiding 


Re-integratie bij Burn-Out


Bij aanvang van het traject brengen we het volgende in kaart:

 • Alle betrokken partijen bij jouw verzuim, herstelproces en re-integratie;
 • Herstel-bevorderende en -belemmerende factoren in jouw proces;
 • Jouw specifieke behoefte in de begeleiding;
 • De behoeften van de werkgever in het traject re-integratie 2de spoor;
 • Jouw actuele en dagelijkse energieniveau, emotionele gesteldheid en cognitief functioneren.

Duurzaam opbouwen van uren- en werkbelasting na een Burn-Out is één van de belangrijkste sleutels naar succesvolle re-integratie. Het vraagt van verschillende partijen geduld en zorgvuldigheid, ook van de medewerker die nu in de werksituatie moet gaan leren voor zichzelf te zorgen.

Het duurzaam opbouwen in uren- en werkbelasting is in de praktijk de omgekeerde wereld. Hoe langzamer je opbouwt, des te sneller je re-integreert.

In een re-integratietraject bij Difacto is niet het opbouwschema leidend voor de re-integratie, maar de resultaten. Met een meetinstrument van Difacto hebben we dagelijks inzicht in de resultaten van de re-integratie en kunnen we op ieder moment bijsturen.

Uitgangspunten van het re-integratietraject
 • De wet verbetering Poortwachter is een verplichting voor werkgever en werknemer
  Dit houdt in dat beide partijen moeten voldoen aan wat deze wet van hen vraagt, ook wanneer er vertrouwen is dat de medewerker weer volledig terugkeert naar het eigen werk bij de eigen werkgever. Uitsluitend focus op 1e spoor, dus het opbouwen bij de eigen werkgever, is altijd bespreekbaar. Dit dient Difacto wel altijd in samenspraak met het UWV te realiseren.

 • Kennis van het dossier én de mogelijkheden van de werknemer
  Het verzamelen en bestuderen van de informatie van de werknemer, de werkgever, de arbeidsdeskundige en de bedrijfsarts. Tijdens het intakegesprek worden (eventuele) onduidelijkheden besproken en zo nodig getoetst. Een dergelijke zorgvuldige start levert in meer dan de helft van de re-integratietrajecten direct voordeel, dus winst op.

 • Regelmatige en correcte communicatie
  De voortgang van het traject wordt op proces-niveau vastgelegd en toegelicht. Naast de intakerapportage, de 3-maandelijkse voortgangsrapportage en de eindrapportage wordt er een logboek bijgehouden en gedeeld met de werknemer én werkgever. Het betrekken van andere partijen, zoals bijvoorbeeld een leidinggevende, HR-professional, een bedrijfsarts of een arbeidsdeskundige is soms nodig, zelfs zeer welkom, om de voortgang van het traject te bevorderen. Op de inhoud van de begeleidingsgesprekken rust geheimhouding.

 • Maatwerk
  Omdat iedereen anders is, omdat iedere verzuimsituatie anders is. Zie ‘Inhoud Traject’.

Waarden van Difacto

Difacto ziet ‘zorgvuldigheid’, ‘betrouwbaarheid’ en ‘communicatie’ naar alle partijen als de belangrijkste waarden binnen het werkveld rondom een re-integrerende medewerker.

In de begeleiding met de medewerker wordt dan ook daadkrachtig gewerkt aan enerzijds de duurzame re-integratie naar werk van de medewerker, en anderzijds aan het bevorderen van een helder en kloppend dossier, en duidelijke communicatie hierover naar de betrokken partijen.

Heb je interesse of vragen? Bel of mail voor een vrijblijvend oriënterend kennismakingsgesprek
Inhoud Traject

Het re-integratietraject 2e spoor start met een dossierstudie, waarna een intakegesprek met de medewerker volgt. Op basis van het dossier en het intakegesprek volgt binnen 5 werkdagen een Intakerapportage, inclusief ‘Plan van Aanpak’.

Het Plan van Aanpak bestaat uit de volgende onderdelen:
 • De aanleiding en de situatieschets;
 • Het beoogde resultaat;
 • Wensen van de werknemer;
 • Slagingskans-bevorderende en -belemmerende factoren;
 • Kansrijke functies;
 • Doorlooptijd van het traject;
 • Rapportagemomenten;
 • ‘Plan van Aanpak’, op maat.

Wanneer de werknemer akkoord is met het ‘Plan van Aanpak’ wordt deze aan de werkgever verstrekt. Bij akkoord van de werkgever start het traject.

Het traject wordt inhoudelijk op maat ingevuld binnen de volgende 4 fasen:


Veranderen, inspireren, motiveren

Doel
Inzicht krijgen in de factoren die helpend en/of belemmerend werken t.a.v. het terugkeren naar werk.
Inzicht krijgen in het proces van veranderen en het komende proces naar de nieuwe gewenste situatie.

Inhoud
Inzetten van informatie en interventietechnieken waardoor de medewerker inzicht en grip krijgt op het veranderingsproces dat gaande is.

Vorm
Door middel van begeleidingsgesprekken en het maken van concrete afspraken die realistisch en haalbaar zijn.

Resultaat
Herkrijgen van eigen regie, waarbij de werknemer zich richt op helpende activiteiten met respect voor het herstel- en re-integratieproces.

Zelfanalyse

Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik?

Doel
Inzicht krijgen in eigen talenten, competenties, mogelijkheden en toekomstwensen.

Inhoud
Inzetten van interventietechnieken waardoor de werknemer inzicht krijgt:

 • Talenten
 • Competenties
 • Drijfveren
 • Loopbaanwaarden
 • Gewenste, realistische en haalbare rollen
 • Gewenste, realistische en haalbare functies

Vorm
Door middel van begeleidingsgesprekken, interventies, testen, methodieken en huiswerkopdrachten.

Resultaat
Een passend, haalbaar en wenselijk ‘Persoonlijk Zoekprofiel’.

Arbeidsmarktanalyse

Hoe ziet de arbeidsmarkt eruit?

Doel
Het in kaart brengen van de arbeidsmarktkansen door het loopbaanprofiel te toetsen aan de eisen en verwachtingen van de arbeidsmarkt/werkgevers.

Inhoud
Het onderzoeken of het loopbaanprofiel dat passend, haalbaar en wenselijk is voor de werknemer ook te realiseren is op de huidige arbeidsmarkt.

Vorm
Door middel van begeleidingsgesprekken, vacature-analyse, kennis vergaren van de huidige arbeidsmarktontwikkelingen, en het onderzoeken van de bronnen en methodieken die leiden naar kennis en kansen m.b.t. deze vacatures.

Resultaat
Persoonlijk actieplan.

Arbeidsmarktbenadering

Hoe vind ik een baan?

Doel
Zoeken, vinden en behouden van een duurzame baan.
Leren van de meest effectieve manier om onderscheidend te zijn naar potentiële werkgevers.

Inhoud
Persoonlijk Actieplan uitvoeren, ondersteund met opdrachten en andere activiteiten waardoor de medewerker inzicht krijgt in de verschillende manieren van solliciteren op de huidige arbeidsmarkt. Onderdelen die aan bod komen zijn onder andere het opstellen van een Curriculum Vitae, het vinden van vacatures, gevonden worden door werkgevers en intermediairs, inzicht in diverse sollicitatievormen, omgaan met social media, gericht netwerken, telefonisch presenteren, schrijven motivatiebrief, voorbereiding sollicitatiegesprek, effectief onderhandelen, etc.

Vorm
Door middel van begeleidingsgesprekken en samenwerking, waarin we ons beide richten op de arbeidsmarkt en ons netwerk inzetten.

Resultaat
Een nieuwe baan/een nieuw toekomstperspectief/arbeidsmarktklaar.


Heb je interesse of vragen? Bel of mail voor een vrijblijvend oriënterend kennismakingsgesprek.