Difacto

Difacto 


Algemene voorwaarden


Daalakkersweg 2.188

5641 JA  Eindhoven

Monique.van.heck@difacto.nl

1 Toepasselijkheid

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten en alle daarmee verband houdende voorbereidende en uitvoerende adviezen, handelingen of diensten van of met Difacto en derden die door Difacto bij de opdrachtuitvoering betrokken dienen te worden, tenzij anders voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk is overeengekomen.

b. Difacto behoudt zich het recht voor de voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gelden ook voor gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging, waarbij de opdrachtgever de overeenkomst kan ontbinden tot op de datum van krachtwording.

c. Bij opdrachtuitvoering door Difacto via derden zijn deze voorwaarden onverkort van kracht ongeacht overeenkomsten en voorwaarden tussen derden en haar opdrachtgevers.

2 Aanbieding en acceptatie overeenkomst

a. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Difacto gedaan zijn vrijblijvend, exclusief BTW en andere van overheidswege opgelegde heffingen, en vervallen na 30 dagen.

b. Een overeenkomst komt tot stand bij ontvangst en acceptatie door Difacto van een door opdrachtgever getekende offerte of contract. Wijzigingen op of afwijkingen van een overeenkomst vindt alleen plaats met wederzijds goedvinden.

c. Door Difacto afgegeven termijnen binnen de looptijd van de overeenkomst zijn indicatief en nimmer een fatale termijn. De enkele overschrijding van een genoemde termijn brengt Difacto of derden onder deze voorwaarden niet in verzuim.

d. Alle opdrachten worden, met uitdrukkelijke uitsluiting van artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Difacto, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaald persoon zal worden uitgevoerd.

3. Uitvoering van de overeenkomst

a. Difacto zal in overleg met de opdrachtgever vaststellen welke kwalitatieve en kwantitatieve capaciteit bij de opdrachtuitvoering wordt ingezet.

b. Opdrachtnemer spant zich in de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap te verrichten overeenkomstig hetgeen in het kader van de aan de opdrachtnemer opgedragen taak mag worden verwacht. Geen garantie wordt gegeven met betrekking tot het resultaat van de door de opdrachtnemer geleverde dienst, advisering of handelingen.

c. De opdrachtgever zorgt dat alle gegevens waarvan de opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever zou moeten weten dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de opdrachtnemer worden verstrek, staat in voor de deugdelijkheid en volledigheid van deze gegevens en zal alle extra kosten als gevolg van vertraging hiervan aan de opdrachtnemer vergoeden. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvolledigheid van of gebrekkigheid in de door of namens de opdrachtgever verstrekte informatie.

d. Bij werkzaamheden op door opdrachtgever aangewezen locaties, zorgt opdrachtgever voor tijdige en adequate inrichting van werkplekken en andere voorzieningen voor opdrachtnemer.

e. Opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

f. Difacto verklaart onafhankelijk van leveranciers en dienstverleners te zijn met betrekking tot de opdrachtuitvoering. Daar waar er sprake is van een belang van Difacto zal deze vooraf aan opdrachtgever kenbaar maken wanneer dit relevant zal zijn

4 Duur en beëindiging van de overeenkomst.

a. De overeenkomst geldt voor onbepaalde of

schriftelijke anders overeengekomen tijd en kan door partijen worden beëindigd door schriftelijke mededeling aan de wederpartij met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, of anders in overleg overeengekomen redelijke opzegtermijn. 

b. Difacto heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren, waarbij de opdrachtgever geen recht heeft op enige schadevergoeding.

5 Prijzen en declaraties

a. Een overeengekomen vaste prijs heeft slechts betrekking op de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden en diensten van Difacto. Afwijkingen in opdracht van opdrachtgever worden schriftelijke overeengekomen en worden op basis van nacalculatie aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Als afwijkingen van de opdracht wordt beschouwd uitbreiding of wijziging van vooraf overeengekomen mijlpaalproducten die door opdrachtgever tijdens de opdrachtuitvoering zijn goedgekeurd, alle zaken die bij het aangaan van de overeenkomst niet, of niet in volle omvang, of onvoldoende duidelijk aan Difacto kenbaar zijn gemaakt en tekortschietende medewerking van Opdrachtgever of door haar aangewezen derden bij de uitvoering van de overeenkomst.

b. Werkzaamheden waarvoor geen vaste prijs is overeengekomen, zullen op grond van nacalculatie op basis van de werkelijk bestede uren tegen de overeengekomen tarieven aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Zijn vooraf geen tarieven overeengekomen, dan worden de tarieven bepaald op grond van de bij Difacto gebruikelijke methoden.

c. Verblijfkosten en reiskosten á €0.34 p/km zullen volgens de overeengekomen afspraken maandelijks gefactureerd en vergoed worden. Voor werkzaamheden elders dan de overeengekomen plaats van uitvoering of verblijf in het buitenland worden aanvullende afspraken gemaakt

d. Difacto heeft het recht de overeengekomen prijsstelling jaarlijks te verhogen met de door het CBS vastgestelde index voor dienstverlening.

6 Betaling

a. maandelijks wordt gefactureerd. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum op de door Difacto aangewezen rekening te zijn voldaan. Opdrachtgever is bij overschrijding van deze termijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling in verzuim en is vanaf de vervaldatum de geldende wettelijke rente als vertragingsrente verschuldigd.

b. Bij invorderingsmaatregelen vallen alle gerechtelijke, buitengerechtelijke kosten, redelijkerwijs noodzakelijke kosten en de tijdsbesteding van Difacto die met invordering gemoeid zijn ten laste van de opdrachtgever in verzuim, voor minimaal 15% van het gevorderde bedrag en minimaal € 500.

7 Intellectuele eigendomsrechten

a. De intellectuele eigendomsrechten op het door Difacto vervaardigde materiaal berusten bij Difacto.

b. Onverminderd het bepaalde in artikel 7.a van deze voorwaarden behoudt opdrachtgever zich de rechten en bevoegdheden van die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

c. Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet door opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

d. Rechten worden aan Opdrachtgever steeds verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen onder voorwaarde dat Opdrachtgever de overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

8 Vertrouwelijke informatie

a. Partijen nemen over en weer geheimhouding in acht over alle gegevens waarvan partijen in een onder deze voorwaarden geldende verhouding kennis heeft gekregen en waarvan duidelijk moet zijn dat de ander geheimhouding wenst of wanneer dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

b. Difacto en opdrachtgever zullen schriftelijk overeenkomen hoe en op welke wijze Difacto informatie uit de opdrachtuitvoering kan gebruiken in lezingen of schriftelijke publicaties.

c. Difacto behoudt het recht de door de uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie wat toe te wijzen is aan de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

9 Aansprakelijkheid, vrijwaringen en uitsluitingen

a. De opdrachtnemer is naar haar opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een aan de opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, indien en voorzover de schade bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden vermeden.

b. Iedere aansprakelijkheid van Difacto voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte of gevolgschade, reconstructieschade inclusief het opnieuw verrichten van de werkzaamheden of schade wegens gederfde omzet of winst

c. Difacto is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onvolkomenheden, gebreken of tekortkomingen in diensten, dienstverlening en/of producten van derden die door opdrachtgever of door Difacto die bij de opdrachtuitvoering zijn betrokken.

d. De maximale aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is primair beperkt tot de hoogte van de gefactureerde werkzaamheden en diensten exclusief b.t.w. van de betreffende opdracht, over maximaal de 1e voorafgaande maand. Zou ingevolge artikel 12.a het voorgaande ongeldig worden verklaard, dan zal secundair de beperking tot ten hoogste het bedrag dat in het betreffende geval wordt uitgekeerd door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar.

e. Opdrachtgever vrijwaart Difacto tegen elke aanspraak op inbreuk van rechten van derden over door opdrachtgever beschikbaar gestelde gegevens, middelen en materialen of andere vorderingen van derden die verband houdende met door de opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

f. Alle vorderingsrechten uit welken hoofde ook tegen Difacto in verband opdrachtuitvoering vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijze bekend kon zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten.


10. Overmacht

a. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor opdrachtnemer de overeenkomst niet kan nakomen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer haar verbintenis had moeten nakomen.

b. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van de opdrachtnemer opgeschort. Wanneer deze periode langer dan twee maanden duurt, zijn beide partijen zonder verplichting tot schadevergoeding bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

c. Opdrachtnemer is gerechtigd dat deel van de opdrachtuitvoering dat bij intreden van de overmacht is gerealiseerd te facturen.

d. In aanvulling van de wet en jurisprudentie beschreven ontoerekenbare tekortkomingen is tekortschietende inzet­baarheid van betrokken uitvoerende personen, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte, arbeidsongeschiktheid, persoonlijke onmisbaarheid, werkstakingen of beëindiging van dienstverband, over­eenkomst van opdracht of freelancercontract ook een ontoerekenbare tekortkoming van Difacto.

11 Premieplichtigheid

a. Difacto draagt zorg voor een geldige DBA van de belastingdienst gedurende de periode van inzet Difacto bij opdrachtgever waar dit van toepassing is. Deze verklaring wordt desgewenst aan de opdrachtgever overhandigd.

b. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor aanvragen van een onderzoek naar de zelfstandigheid van opdrachtnemer in het kader van premieplicht sociale verzekeringen volgens artikel 3 B.W. Difacto kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het bewust of onbewust nalaten van een dergelijk onderzoek.

12 Geschillenregeling en toepasselijk recht

a. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Difacto en opdrachtgever zullen in overleg nieuwe bepalingen ter vervanging van ongeldige bepalingen overeenkomen, waarbij het doel en strekking van ongeldige bepalingen zoveel mogelijk in acht wordt genomen.

b. Op deze voorwaarden is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter aanhangig worden gemaakt, tenzij partijen alsnog arbitrage of mediation overeenkomen.